Home > Usługi > Doradztwo i szkolenia

Konsulting HR

Ocena efektywności działań współczesnych menedżerów IT, możliwości ich rozwoju w organizacji oraz zespołów, którymi zarządzają zajmuje kluczowe miejsce w niejednej dyskusji praktyków HR. Jak skutecznie wspierać tak ważnych dla organizacji i często z niemałym trudem pozyskanych ludzi? Amberstone Associates wspiera organizacje klientów na tym polu proponując niżej opisane usługi HR.

+AUDYT KOMPETENCJI

To usługa złożona z różnorodnych narzędzi weryfikacji i oceny, które stanowią know how Amberstone Associates budowany i rozwijany przez lata funkcjonowania spółki oraz jej konsultantów na rynku, uzupełniony o komercyjne rozwiązania psychometryczne. Co więcej, dzięki konsekwentnej specjalizacji, wykorzystywane podczas audytu kompetencji narzędzia są nieustannie walidowane i dostosowywane do potrzeb środowiska IT, w którym działa Amberstone Associates.

Efektem audytu jest diagnoza kompetencji, potencjału i motywacji pracowników oraz ogólny obraz poziomu kompetencji badanej grupy/zespołu względem oczekiwanych wskaźników ze wskazaniem luk/nadmiarów kompetencyjnych/obszarów do rozwoju lub zmiany.

Przykładowe narzędzia audytu kompetencyjnego:

 • assessment centre
 • testy psychometryczne
 • testy kompetencyjne
 • studia przypadku
 • zadania biznesowe
 • gry strategiczne
 • wywiady behawioralne

Audyt polecamy w sytuacji:

 • reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji i przejęć – kiedy niezbędne jest obiektywne określenie poziomu dostępnych w organizacji kompetencji w sytuacji zmian organizacyjnych i wyznaczenia nowych celów biznesowych
 • budowania planów rozwojowych w ramach organizacji (np. ścieżek karier, planów sukcesji)
 • potrzeby podniesienia efektywności zespołów IT we współpracy z innymi zespołami w organizacji

Korzyści, które obserwujemy u naszych Klientów, korzystających z usługi to m.in.:

 • obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu niedopasowania kompetencji do roli lub nieefektywnego działania z uwagi na niedostatek lub nadmiar kompetencyjny
 • zwiększenie samoświadomości pracowników i dążenie do uzupełniania luk kompetencyjnych
 • budowanie kultury udzielania informacji zwrotnej na podstawie obiektywnych rozwiązań, tworzenia przejrzystej komunikacji i wzajemnego zaufania
+TALENT / MARKET MAPPING

Jest usługą adresowaną do firm, które chcą pozyskać kompleksowe informacje o potencjale i dostępności kompetencji wybranego sektora rynku lub/i wybranej grupy zawodowej. Polega ona na gromadzeniu informacji o dostępności określonych osób do zmian zawodowych w bliższej lub dalszej perspektywie czasu oraz wyłonieniu z większej grupy zawodowej najbardziej utalentowanych, skutecznych i odnoszących sukcesy zawodowe pracowników bez konieczności ich zatrudnienia w momencie zakończenia realizacji usługi. Jej efektem jest raport oraz prezentacja realizowana przez konsultantów Amberstone Associates.

Usługa ma zastosowanie w wielu sytuacjach biznesowych:

 • planowaniu intensywnego lub ewolucyjnego wzrostu zatrudnienia
 • wprowadzanie na rynek nowej marki lub grupy produktów
 • planowanie sukcesji
 • cyklicznej potrzebie pozyskiwania z rynku kandydatów o określonych kompetencjach

Pozwala świadomie i eliminując ryzyko podejmować firmom kluczowe decyzje personalne i biznesowe.

+DUE DILLIGENCE HR

Amberstone Associates wspiera organizacje planujące akwizycję lub połączenie z inną spółką w ramach działań „due dilligence” poprzez analizę i dostarczenie informacji pozwalającej na podjęcie strategicznych decyzji oraz zabezpieczenie ryzyk z nimi związanych.

Najczęściej, zakres analizowanych danych obejmuje:

 • aspekty organizacyjne i biznesowe
 • rekrutację
 • zarządzanie kompetencjami i ocenę pracowniczą
 • szkolenia
 • rozwój talentów i sukcesję
 • kulturę i ład organizacyjny (w tym satysfakcję i zaangażowanie pracowników)

Analizujemy dokumentację, prowadzimy wywiady i koordynujemy komunikację z osobami zaangażowanymi w proces M&A zarówno w fazie pre-buy, akwizycji jak i post-buy. Dzięki specjalizacji w obszarze nowych technologii dokonujemy również analiz porównawczych.

+RAPORTY PŁACOWE
Są odpowiedzią na indywidualne potrzeby organizacji, których nie satysfakcjonują pod względem ilości danych i ich szczegółowości ogólnosektorowe badania płacowe dostępne na rynku.

Amberstone Associates na bazie długoletnich doświadczeń i realizacji procesów rekrutacyjnych w obszarze IT systematycznie gromadzi i aktualizuje informacje dotyczące wynagrodzeń, systemów premiowych oraz pozapłacowych elementów wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz specjalistów IT.

Jednak istotą proponowanej usługi jest dokładne określenie grupy zawodowej oraz zakresu obowiązków przypisanych rolom podlegającym badaniu (z mniejszym naciskiem na nomenklaturę stanowisk danej organizacji) i wyposażenie klienta w szczegółowe dane o tej właśnie grupie uwzględniając zmienne jak: staż pracy, znajomość określonych (często niszowych) technologii, znajomość języków obcych itd.

Dane do realizacji usługi pozyskiwane są w sposób aktywny, za pomocą opracowanych w tym celu ankiet i przetwarzane w oparciu o podstawowe metody statystyczne pod nadzorem konsultantów na co dzień związanych z rynkiem pracy. Źródłem porównania danych jest baza danych Amberstone Associates.

Efektem prac zespołu badawczego jest raport końcowy obrazujący w sposób przejrzysty i czytelny dane (grafiki, zestawienia tabelaryczne) oraz zawierający wnioski i komentarze konsultantów.

+COACHING ORAZ SZKOLENIA DLA IT - BLUEAMBER
logo-blueamberWychodząc naprzeciw potrzebom klientów zainteresowanych rozwojem i podnoszeniem kompetencji kadry zarządzającej oraz zespołów IT, Amberstone Associates stworzyło specjalistyczną markę dedykowaną do realizacji projektów szkoleniowych oraz programów coachingowych dla tej grupy zawodowej, ale nie tylko.

Zaprosiliśmy do współpracy znakomitych trenerów i coachów z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym oraz tysiącami godzin szkoleniowych na koncie. Ich wiedza biznesowa i potwierdzona skuteczność dają gwarancję wysoce merytorycznych i praktycznych programów.

Kształcimy włącznie metodą warsztatową.

Podstawowe obszary szkoleniowe:

 • rozwój osobisty (zarządzanie czasem, asertywność i wywieranie wpływu, zarządzanie emocjami, komunikacja i skuteczność osobista, prezentacje i wystąpienia publiczne)
 • szkolenia menedżerskie (Akademia Menedżera, Zarządzanie projektami, Przywództwo, Komunikacja Menedżera, Zarządzanie przez cele, Talenty twojego zespołu, Negocjacje, Zarządzanie Konfliktem, Zarządzanie zmianą, Profesjonalna rekrutacja i selekcja w praktyce)
 • szkolenia dla IT (Akademia Profesjonalisty IT, Komunikacja i współpraca z klientem biznesowym, Od usługodawcy do partnera biznesowego)
 • szkolenia z rekrutacji – czyli warsztaty dla menadżerów zespołów technologicznych z zakresu prowadzenia skutecznych procesów rekrutacyjnych. Jak zrozumieć tę grupę zawodową i trafić w sedno jej motywacji do zawodowych zmian? Jak skutecznie poprowadzić rozmowę rekrutacyjną gdy brakuje nam wsparcia HR-owego? Dzięki tym szkoleniom menadżerowie stają się bardziej świadomi i samodzielni w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w swoich zespołach.

Wszystkie usługi doradcze są „szyte na miarę”. O szczegółowe informacje oraz przykłady realizacji prosimy pytać naszych konsultantów bezpośrednio lub kierować zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Używamy najlepszych narzędzi do oceny kompetencji merytorycznych tworzonych przez ekspertówfurryowl.com

Szkolenia